• تهران- میرداماد- بین نفت و پل مدرس- پلاک247

خرید مواد اولیه مورد نیاز تولید گندله سنگ آهن، تولید و فروش گندله سنگ آهن