تولید سالیانه 5 میلیون تن گندله سنگ آهن تا سال 1401

بر اساس طرح جامع فولاد تولید گندله در کشور در سال 1404 به 76 میلیون تن در سال خواهد رسید. ضمناً از طرفی تولید گندله درکشورهای منطقه خلیج فارس، وله عمان 9 میلیون و بحرین استیل 11 میلیون تن در سال که در مجموع حدود 20 میلیون تن در سال برآورد می گردد. شرکت مادکوش با دستیابی به ظرفیت تولید 5 میلیون تن در سال طی دو فاز، 6/6 درصد از سهم تولید سالیانه گندله کشور و 20 درصد در میان کشورهای منطقه خلیج فارس را به خود اختصاص خواهد داد.