• بندرعباس– کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجایی– منطقه ویژه خلیج فارس