تکنولوژی

تکنولوژی مورد استفاده در کارخانه گندله سازی مادکوش، آلیس چالمرز می باشد که یکی از مهمترین ویژگیهای این روش کیفیت بالای گندله های تولیدی است چرا که گندله های تولیدی در این روش، پخت سطحی و عمقی یکنواخت تری داشته که در نهایت باعث افزایش استحکام فشاری سرد و بهبود سایر خواص مکانیکی آن میگردد. این مهم در زمان جابجایی و حمل و نقل منجر به کاهش میزان هدر رفت گندله بشکل نرمه خواهد شد.

از سویی دیگر مقدار احیاپذیری گندله در سیستم های احیا مستقیم به میزان نفوذ و عبور گازهای احیایی درآن بستگی داشته و عموما تابع میزان تخلخل می باشد و لذا به علت کیفیت سطحی عالی محصول این فرآیند، عمق نفوذ گاز افزایش یافته که این امر باعث احیاپذیری بالاتر نسبت به سایر روشها می گردد.