مناقصه انتخاب پیمانکار حمل و تخلیه کنسانتره سنگ آهن به مقصد بندرعباس

* شرکت مادکوش (سهامی خاص) جهت تامین کنسانتره سنگ آهن مورد نیاز خود درنظردارد عملیات حمل و تخلیه کنسانتره سنگ آهن به شرح جدول ذیل از طريق برگزاري مناقصه عمومي به یک شرکت دارای صلاحیت واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای توانمند در این حوزه دعوت میگردد در صورت تمایل به شرکت در مناقصه از تاریخ درج اگهی الی مورخ 14/08/١٤02 با مراجعه به وب سایت شرکت به آدرس www.maadkoush.com و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.

  • میزان تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 10.000.000.000 ریال بصورت ضمانت‌نامه بانكي، واريز وجه نقد یا بلوکه نمودن از مطالبات متقاضی می باشد.
  • مشخصات شرکت مادکوش:کد اقتصادی 411114879744 ، شناسه ملی 10102897991 و شماره ثبت 14972
  • آخرین مهلت ارائه پاکت های پیشنهاد قیمت و تضمین شرکت در مناقصه حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 14/08/1402 می باشد.
  • تاریخ بازگشایی پاکات روز دو شنبه مورخ 15/08/1402 راس ساعت 10 صبح در دفتر شرکت مادکوش می باشد.
  • شایان ذکر است فرمت ضمانت نامه های شرکت در مناقصه بایستی عینأ مطابق با فرمت ارائه شده در اسناد مناقصه تهیه گردد.
  • شماره تماس واحد امور قراردادها جهت پاسخ به سوالات و تحویل اسناد شرکت در مناقصه : آقای رامین مظفرپور 09170913106
  • آدرس ایمیل امور قراردادهای شرکت مادکوش: contract@maadkoush.com
  • آدرس شرکت مادکوش (سهامی خاص): استان هرمزگان، بندرعباس، منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس، شرکت مادکوش تلفن 07631060000 ، کد پستی : 7931184192 ، ایمیل: info@maadkoush.com

دانلود فایل