آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای در خصوص انتخاب پیمانکار تامین ماشین آلات سنگین


شماره مناقصه MK-TE-02-01
-مجتمع گندله سازی فولاد مادکوش در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار تامین ماشین آلات سنگین کارخانه مادکوش به صورت سالانه از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید .
-لذا کلیه پیمانکاران واجد شرایط می توانند جهت تهیه اسناد از تاریخ 25/04/1402 تا پایان وقت اداری ، ساعت 15:33 تاریخ 02/05/1402 به یکی آدرس های ذیل جهت ارسال درخواست شرکت در مناقصه و دریافت اسناد مراجعه نمایند.
-زمان بازگشایی پاکات ،مرحله اول توسط مناقصه گزار 23/05/1402
-زمان بازگشایی پاکات ،مرحله دوم توسط مناقصه گزار 30/05/1402
-پست الکترونیک جهت ارسال درخواست شرکت در مناقصه توسط مناقصه گران و دریافت اسناد: service.supply@maadkoush.com
-پست الکترونیک جهت ارسال اسناد تکمیل شده توسط مناقصه گران:
tender-2@maadkoush.com
-گذرگاه ارتباطی جهت پاسخگویی به سوالات:
شماره تماس: 09170913106
خط ثابت : ۰۷۶۳۱۰۶۰۰۰۰
پست الکترونیک: service.supply@maadkoush.com
-هرگونه تغییرات در اسناد توسط پست الکترونیک و وب سایت رسمی شرکت مادکوش به شرح ذیل اطلاع رسانی میگردد:
پست الکترونیک: service.supply@maadkoush.com
آدرس وب سایت: www.maadkoush.com
آدرس جهت ارسال اسناد : استان هرمزگان، بندرعباس، منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس ، مجتمع گندله سازی مادکوش ،کد پستی:7931184192
-ضمانت نامه مورد قبول جهت شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی در وجه شرکت مادکوش به مبلغ 5.000.000.000 ریال
مدت زمان اعتبار ضمانت نامه فوق:15/06/1402
هرگونه اسناد ناقص یا مشروط از درجه اعتبار ساقط می باشد.